Ceník a podmínky

Základní princip

Postup vymáhání a cenové podmínky

Další informace

Potřebné doklady

Základní princip

Neplatíte nám žádné zálohy. Naší odměnu tvoří částky, které vymáháme za dlužníkem nad rámec jistiny Vaší pohledávky – tedy úrok z prodlení, smluvní pokuta, náklady řízení či další dle konkrétní situace. Naší odměnu tak nehradíte Vy, ale Váš dlužník. V případě, že pohledávka nebude vymožena vůbec, nám naši odměnu neplatíte – jde o naše podnikatelské riziko. I proto máme stejný cíl jako Vy – úspěšné vymožení celé pohledávky.

Postup vymáhání a cenové podmínky

 • Nepožadujeme žádné platby předem.
 • Před zahájením vymáhání pro Vás bezplatně prověříme podklady k vymáhání a z veřejně dostupných zdrojů také bonitu dlužníka. Na naše náklady provedeme také prověření dlužníka v registru exekucí a insolvenčním rejstříku. O zjištěných skutečnostech Vás informujeme s návrhem dalšího postupu.
 • Je-li vše v pořádku, vymáhání dluhu zahajujeme zásadně výzvou k úhradě dluhu, kterou dlužníkovi umožňujeme splatit dlužnou částku včetně příslušenství do pěti dnů od doručení výzvy. Pokud dlužník uhradí svůj dluh včetně příslušenství, Vám zůstává celá jistina, naši odměnu tvoří úroky z prodlení či další související nároky dle konkrétního případu; minimálně však 1.000,- Kč + DPH za každý případ. V případě rozsáhlejší spolupráce může být tato částka snížena až na 500,- Kč + DPH.
 • Pokud dlužník uhradí jen jistinu, pokračujeme po předchozí domluvě s Vámi buď ve vymáhání příslušenství nebo vymáhání ukončujeme (pouze na Váš pokyn, například z důvodu zachování dobrých obchodních vztahů), v tomto případě však naši odměnu hradíte Vy ve stejné výši, jako by ji byl povinen uhradit dlužník. V případě rozsáhlejší spolupráce mohou být pro tyto případy nastaveny odlišné podmínky.
 • Pokud dlužník na naši výzvu k úhradě dluh neuhradí, ale kontaktuje nás s návrhem mimosoudního řešení sporu, projednáme navržené podmínky s Vámi a při jejich akceptaci jsme schopni zajistit sepis splátkového kalendáře, uznání dluhu nebo zajišťovací směnky.
 • Pokud dlužník na naši výzvu neuhradí a nekontaktuje nás s přijatelným návrhem na mimosoudní řešení dluhu, přistupujeme po předchozí domluvě s Vámi k soudnímu vymáhání pohledávky, případně k vymáhání v rozhodčím řízení, pokud byla sjednána rozhodčí doložka. Ani za tyto právní služby nepožadujeme žádné zálohy předem, z Vaší strany je hrazen pouze soudní poplatek (ve výši 4 % – 5% z vymáhané jistiny, nejméně však 400,- Kč, viz zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích). Soudní poplatek Vám bude jako náklad řízení při vymožení pohledávky uhrazen dlužníkem. Ve výjimečných případech může být po předchozím upozornění klientovi účtováno také cestovné k soudu dle platných právních předpisů, to však pouze v případech, kdy je soudní řízení vedeno mimo město Brno a Prahu a nelze docílit rozhodnutí soudu bez naší účasti.
 • Pokud dlužník uhradí svůj dluh po zahájení soudního vymáhání, tvoří naši odměnu krom výše uvedeného příslušenstvím i náklady řízení, stanovené rozhodnutím soudu zpravidla dle vyhl. č. 177/1996 Sb., které dlužník také hradí nad rámec vymáhané jistiny pro Vás.
 • Pokud dlužník neuhradí svůj dluh ani na základě vykonatelného rozhodnutí soudu, vymáháme po předchozí domluvě s Vámi Vaši pohledávku i v exekučním řízení. Za podání návrhu na exekuci se žádný soudní poplatek nehradí. Náklady spojené s exekučním řízení opět hradí dlužník, Vám tedy stále připadne 100 % vymáhané jistiny.

Příklad:

Vymáhaný dluh činí 100.000,- Kč a je rok po splatnosti, jistina tedy činí 100.000,- Kč, úrok z prodlení cca 7.500,- Kč, odměna advokáta za řízení v jednom stupni bez soudního poplatku činí 28.080,- Kč, soudní poplatek činí 4.000,- Kč.

 • pokud dlužník uhradí na naši výzvu 107.500,- Kč, vrátí se Vám celá jistina, nám připadne úrok z prodlení ve výši 7.500,- Kč
 • pokud dlužník uhradí v rámci soudního vymáhání částku 139.580,- Kč, Vám se vrátí opět celá jistina + zaplacený soudní poplatek; nám připadne úrok z prodlení a odměna advokáta.

Další informace

S ohledem na skutečnost, že nám nehradíte žádné zálohy předem a naše odměna je zcela hrazena ze strany Vašeho dlužníka, je naše jistina splatná jako první v pořadí. Pokud tedy dlužník v ilustrovaném případě uhradí toliko např. 57.500,- Kč, vyúčtujeme Vám již nyní celou naší odměnu ve výši 7.500,- Kč, zbývající část dluhu pro Vás samozřejmě vymáháme i nadále.

Pokud se však bude jednat o dlouhodobější spolupráci, nabízíme v rámci individuálních podmínek pro vymáhání splatnost naší odměny v poměrné výši k vymožené části pohledávky.

Systém vymáhání pohledávek za podmínek popsaných výše nabízíme jen pro oblast klasického vymáhání pohledávky – tedy skutkově jednoduché případy. Při vymáhání právně složitých kauz či v případě, kdy nebude moci dojít k úspěšnému vymožení pohledávky (zejména z důvodu insolvence dlužníka nebo velkého množství exekucí vedených na majetek dlužníka atp.), Vám bude z naší strany navržen jiný způsob výpočtu odměny (zpravidla podle hodinové sazby nebo počtu provedených úkonů) a zároveň sdělena její předpokládaná celková výše.

Potřebné doklady

Již při převzetí věci potřebujeme předložit doklady vztahující se k pohledávce, zpravidla stačí naskenované či v obyčejné kopii:

 • faktury, v případě většího množství pohledávek přehled pohledávek konkrétního dlužníka (účetní sjetina)
 • objednávku a/nebo smlouvu (kupní, o dílo, atd.), pokud existují
 • dodací list či jiný doklad o splnění povinnosti klienta provést dílo / dodat zboží atd.
 • relevantní korespondence s dlužníkem, pokud byla vedena
 • doklady o částečné úhradě pohledávky, pokud byly provedeny (stačí pdf z internetového bankovnictví) nebo jejich soupis s uvedením těchto údajů: datum, výše částečné úhrady + na kterou z faktur byla započtena.

V případě dlouhodobější spolupráce je zpravidla možné zasílání výzev dlužníkům jen na základě poskytnutí vystavených faktur s tím, že ostatní doklady budou doplněny až v případě soudního vymáhání.

Udělejte první krok k úspěšnému vymožení! Chci vymáhát pohledávku